Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden lessen en cursussen

 • Door gebruik te maken van de website gitaarlesnijmegen.nl gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door voordat u van deze website gebruikmaakt.
 • Het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Een lesjaar bestaat uit 36 lesweken met inachtneming van het actuele vakantierooster (een vakantieweek is geen lesweek).
 • Muzieklessen en jaarcursussen zijn voor iedereen toegankelijk. Inschrijving geschiedt tegen een vooraf bepaald tarief en is bindend tot het einde van het cursusjaar.
 • Inschrijving is altijd mogelijk. Leerlingen worden ingeschreven op volgorde van binnenkomst van aanmelding.  Indien er geen mogelijkheid tot directe plaatsing is, wordt de leerling op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst.
 • De muziekschool bepaalt in overleg met (ouders, begeleiders van) de leerlingen de lesvorm. Individuele les van 20, 30, 50 minuten, groepsles, samenspeelles. Groepsles en samenspeelles kan alleen worden gekozen indien er een gelijkwaardige les kan worden samengesteld. Bepalend hierbij zijn muzikale gelijkwaardigheid en leeftijd. Dit wordt bepaald door de muziekschool.
 • De lesovereenkomst heeft een geldigheidsduur tot het einde van het betreffende cursusjaar. Het tussentijds opzeggen van de overeenkomst is niet mogelijk. De overeenkomst loopt na het verstrijken van het cursusjaar automatisch af. De cursist ontvangt voorafgaand aan het verstrijken van het cursusjaar een uitnodiging om zich voor het nieuwe cursusjaar in te schrijven.
 • In bijzondere gevallen kan de muziekschool de lesovereenkomst eenzijdig opzeggen.
 • Het lesgeld wordt door gitaarlesnijmegen.nl in rekening gebracht. Het lesgeld voor de muzieklessen en jaarcursussen wordt voldaan via automatische incasso.
  Naar keuze wordt het lesgeld in één keer (incasso 1 september), in 3 termijnen (incasso 1 september, 2 januari en 1 april) of in 10 gelijke termijnen (incasso van 1 september t/m 1 juni) automatisch geïncasseerd.
 • Bij niet tijdige betaling van lesgeld, dienen de kosten van invordering, hoe ook genaamd, volledig door (ouders van) de leerlingen te worden voldaan.
 • Bij tussentijdse beëindiging om dringende redenen, zowel van de zijde van de leerling als van de zijde van de muziekschool, als zijnde langdurige ziekte van de leerling – te weten gedurende een periode van tenminste 3 kalendermaanden – of bij verhuizing van meer dan 35 km enkele reis tot de muziekschool kan lesgeldrestitutie worden verleend. Dit met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Verzoeken tot lesgeldrestitutie dienen schriftelijk bij de directie van de muziekschool te worden ingediend.
 • Indien door toedoen van de muziekschool dan wel door ziekte van de docent meer dan vier lessen in een cursusjaar uitvallen (buiten de actuele vakantieregeling), dan wordt vanaf de vijfde uitgevallen les restitutie van lesgeld verleend.
 • Lesuitval door de leerling kan nooit worden ingehaald dan wel dat restitutie van lesgeld plaats vindt.
 • Wanneer de lessen niet door kunnen gaan vanwege een pandemie gaan de lessen online door. Denk bijvoorbeeld aan het uitbreken van een pandemie, gelijk aan corona, covid-19. De leerlingen zorgen zelf voor online lesapparatuur. Bij het staken van de lessen door leerlingen als gevolg van een pandemie vindt geen lesgeld restitutie plaats.
 • Lesmateriaal wordt door de leerling zelf aangeschaft. De keuze van lesmateriaal wordt bepaald in overleg met de docent.

Korte Cursus

 • Korte cursussen – en in beperkte mate de samenspelgroepen – zijn voor iedereen toegankelijk.
 • Inschrijven: inschrijving is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus via het inschrijfformulier. Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. De inschrijving is pas een feit als het volledig ingevulde inschrijvingsformulier ontvangen is.
 • Annulering: Cursussen kunnen tot 4 weken voor aanvang van de cursus, kosteloos geannuleerd worden. Daarna zal het cursusgeld volledig in rekening gebracht worden. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
 • Het cursusgeld voor de korte cursussen dient in zijn geheel vóór beëindiging van de cursus te worden voldaan. Er zijn geen reductiemogelijkheden.
 • Lesmateriaal wordt door de cursist zelf aangeschaft in overleg met de docent.
 • Bij een onvoldoende aantal cursisten gaat de cursus niet door.

Beeld- en geluidsopnamen

 • Muziekschool gitaarlesnijmegen.nl kan beeld- en geluidsopnamen van cursisten gebruiken voor publicitaire doeleinden. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger hiermee akkoord. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik, dan dient u dit voor aanvang van de cursus schriftelijk kenbaar te maken.

Klachtenregeling

 • In afwachting van een nog formeel vast te stellen klachtenregeling, kunt u met eventuele klachten over een handeling of nalaten van de organisatie, dan wel over haar medewerkers welke u als leerling rechtstreeks treft, terecht bij de eigenaar van gitaarlesnijmegen.nl zijnde Galstaun Muziek. Deze draagt zorg voor de verdere afhandeling van de klacht.

Copyright Galstaun Muziek | gitaarlesnijmegen.nl